Polski English

Ekspertyzy budynków i obiektów

Polskie prawodawstwo nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków szereg obowiązków związanych z zarządzaniem budynkami, w których jest wykorzystywany azbest.

Nowa oferta jest wyjściem naprzeciw tym wymogom. Głównym celem jest również pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących postępowania z azbestem, w tym podjęcia decyzji o inwestycji związanej z wymianą wyrobów azbestowych na bezpieczne.

Ofertę naszą kierujemy do:

zarządców budynków

zarządców obiektów przemysłowych

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

właścicieli prywatnych

Ekspertyza i sprawozdanie

Celem ekspertyzy jest realizacja wymogów prawnych, poprzez profesjonalne zbadanie budynku pod kątem obecności materiałów zawierających azbest:

  • określenia miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest
  • określenie rodzaju azbestu
  • oszacowanie wielkości ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobów azbestowych, opracowanie ewentualnego planu kontroli kondycji wyrobów zawierających azbest, w tym określenia ich wpływu na zdrowie użytkowników i środowisko, opracowanie planu działania, w celu zminimalizowania ewentualnego zagrożenia
  • opracowanie założeń do monitoringu powietrza
  • sporządzenie dokumentów inwentaryzacyjnych zgodnie z wymogami rozporządzeń,
  • opracowanie wytycznych do technologii demontażu i dalszego postępowania z azbestem

Ekspertyza i sprawozdanie

Wyniki ekspertyzy opracowujemy w sprawozdaniu

Wyniki ekspertyzy opracowujemy w sprawozdaniu.

Materiał taki zawiera w załączeniu zbiór wszelkich dokumentów inwentaryzacyjnych, które należy złożyć w odpowiednich urzędach.

Sprawozdanie takie stanowi również podstawę dla zarządcy do planowania inwestycji zmierzającej do likwidacji materiałów zawierających azbest, podstawę do opracowania wytycznych technologicznych, projektów budowlanych, zgłoszeń i uzyskania pozwolenia na przebudowę/rozbiórkę/remont.

Sprawozdanie z ekspertyzy stanowi również podstawę do wyceny kosztów przygotowania i realizacji prac oraz usprawnia nadzór inwestorski nad realizacją.