Polski English

Usuwanie azbestu

Przedstawiamy ofertę kompleksowego wykonania prac z azbestem.

  • zabezpieczenie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami - wydzielenie strefy zagrożenia i montaż odpowiednich zabezpieczeń
  • demontaż materiałów zawierających azbest - wykonywany z zastosowaniem specjalistycznych technologii demontażu na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego, przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki ochrony osobistej
  • zabezpieczenie, załadunek i przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu - pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm i ich specjalne oznakowanie
  • transport - wykonywany przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych w zabezpieczonych kontenerach
  • utylizacja odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01* - selektywne deponowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych
  • monitoring powietrza - realizacja badań laboratoryjnych na zawartość włókien azbestowych w powietrzu
  • wypełnianie wymogów formalno - administracyjnych - opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej

Pogotowie azbestowe

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Wieloletnie doświadczenie i stała koordynacja naszych realizacji z organami nadzorczymi Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnych i Ochrony Środowiska oraz Powiatowych Nadzorów Budowlanych są gwarancją bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Podstawą naszej działalności jest wpis do rejestru BDO nr 000046698.

Informujemy Państwa, że jesteśmy firmą specjalizującą się w pracach z azbestem. Załatwiamy wszelkie formalności administracyjne, opracowujemy plan prac oraz pełnimy nadzór nad robotami.Posiadamy szerokie referencje.

Indywidualna wycena prac

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi

Indywidualna wycena prac

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki usługi, miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów azbestowych, obecności innych materiałów.

Okresowo monitorujemy jakość wykonywanych prac poprzez przeprowadzenie badań stężania czynników szkodliwych na stanowisku demontażu azbestu i w środowisku atmosferycznym. Wszystkie przeprowadzone badania na stężenie włókien azbestu w powietrzu wykazały prawidłowość technologii, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu, a warunki prowadzenia prac zostały uznane za bezpieczne.

Ponadto informujemy, że posiadamy specjalistyczny sprzęt do robót z azbestem tj. odkurzacze przemysłowe do azbestu, narzędzia wolnoobrotowe z miejscowymi odciągami itp. Pracownicy posiadają szkolenia bhp do prac z wyrobami zawierającymi azbest, specjalistyczne badania lekarskie, oraz pełne wyposażenie w środki ochrony indywidualnej.